Абонаментно счетоводно обслужване

- текущо счетоводно отчитане на документи – изготвяне на оборотна ведомост
- изготвяне на периодични и годишни финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и другите действащи закони в Република България
- счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток и отчет за дълготрайните материални активи и отчет за собствения капитал
- изготвяне и подаване на статистическите форми
- съставяне на годишен амортизационен план на дълготрайните материални активи
- аналитична отчетност,според нуждите на клиента
- патентни декларации
- изготвяне и подаване на дневници и справки декларации по ЗДДС
- годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
- представяне пред органите на НАП , НОИ, ИТ

- Съставяне на справки за разчетите на дружеството с клиенти, доставчици и други контрагенти;

-Консултации във връзка със счетоводното и данъчното  законодателство

-Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране

-Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП