Годишно приключване

- попълване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
- изготвяне на годишни финансови отчети, включващи; баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал, отчет за дълготрайните материални активи и други, според спецификата на дейността
- изготвяне отчети за статистиката
- представяне на годишните данъчни декларации в НАП и статистическите отчети в НСИ