ТРЗ и личен състав

- изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики и заповеди за прекратяване на трудови договори
- изготвяне на граждански договори, сметка за изплатени суми и служебни бележки
- изготвяне ведомости за заплати, изчисляване на отпуски и представяне на болнични в НОИ
- изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета
- предоставяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
- попълване на трудови и осигурителни книжки, изготвяне на УП 2, заверка на осигурителен стаж